Organizacja pracy szkoły – godziny lekcyjne

1 lekcja8.159.00
2 lekcja9.109.55
3 lekcja10.0510.50
4 lekcja11.0011.45
5 lekcja12.0012.45
6 lekcja13.0013.45
7 lekcja13.5014.35
8 lekcja14.4015.25

BEZPIECZNA SZKOŁA

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z dokumentem pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Jednocześnie informujemy, że każda osoba mająca podejrzenie występowania na terenie szkoły zagrożenia bezpieczeństwa uczniów zobowiązana jest poinformować odpowiedniego pracownika szkoły (nauczyciela/wychowawcę/pedagoga/dyrektora).


Przypominamy również, że w naszej szkole już od wielu lat funkcjonuje czerwona anonimowa skrzynka na sygnały, która znajduje się przy wejściu do gabinetu pedagoga szkolnego.
Wszystkie materiały znajdują się na stronie www: bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

W trosce o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły:

1. Każda osoba, która nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą trzecią. Osoba trzecia nie wchodzi na jej teren bez ważnego powodu.

• Każda osoba trzecia wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do wpisania się w prowadzonym przez szkołę „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”, znajdującym się w sekretariacie szkoły. Zasady dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

2. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dzieci ze szkoły w godzinach wcześniejszych, niż przewiduje plan lekcji wpisują ten fakt tak jak to obowiązywało dotychczas w „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.
 2. W takiej sytuacji należy powiadomić rodziców/opiekunów o złym samopoczuciu ich dziecka i skonsultować z nimi dalsze działanie.
 3. W przypadku zgłoszenia faktu złego stanu zdrowia w czasie przerwy nauczyciel prowadzi ucznia do sekretariatu/pedagoga/psychologa/pielęgniarki szkolnej/dyrektora i informuje o zaistniałej sytuacji. Pracownik szkoły powiadamia telefonicznie rodziców i wzywa ich do szkoły celem wcześniejszego odebrania dziecka.
 4. Jeżeli konieczne jest powiadomienie rodziców w trakcie trwania lekcji nauczyciel zgłasza telefonicznie taką potrzebę do sekretariatu/ pedagoga/psychologa/pielęgniarki szkolnej/dyrektora.
 5. Do przybycia rodzica uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia rodziców przez wymienionych wyżej pracowników szkoły, nauczyciel w miarę możliwości informuje telefonicznie rodzica o stanie zdrowia dziecka.
 7. Fakt powiadomienia rodzica/ prawnego opiekuna zapisuje w „Szkolnym rejestrze powiadomień rodziców”. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (np. kto odbierze dziecko i kiedy lub czy ma pozostać w placówce).
 8. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z rodzicem/prawnym opiekunem nauczyciel informuje rodzica o samopoczuciu ucznia za pomocą dziennika elektronicznego.
 9. Dziecko może odebrać wyłącznie rodzic/prawny opiekun lub osoba pełnoletnia upoważniona na piśmie przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Odbierający wpisuje się do „Rejestru wyjść uczniów”, wpisuje stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko dziecka, godzinę odebrania, ten fakt potwierdza podpisem.
 11.  Wychowawca zaznacza uczniowi usprawiedliwioną nieobecność w e-dzienniku na pozostałych lekcjach.
 12.  Jeśli rodzic/opiekun prawny nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje w szkole do końca zajęć lekcyjnych.
 13.  Dyrektor lub inna osoba może wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza.
 14.  W przypadku konieczności zabrania ucznia na SOR, opiekę nad nim do i z izby przyjęć oraz próbę skontaktowania się z rodzicem przejmuje osoba wskazana przez dyrektora szkoły.

ZASADY ORAGNIZACJI I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami, w naszej szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
– zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych,
– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
– zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
– nauczania indywidualnego,
– porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego,
– warsztatów profilaktycznych.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
– z niepełnosprawności,
– z niedostosowania społecznego,
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– z zaburzeń zachowania lub emocji,
– ze szczególnych uzdolnień,
– ze specyficznych trudności w uczeniu się,
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
– z choroby przewlekłej,
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– z niepowodzeń edukacyjnych,
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECIOM 
ROZPOCZYNAJĄCYM EDUKACJĘ SZKOLNĄ

 1. Wszystkie pracownie edukacji wczesnoszkolnej, w których odbywają się zajęcia dla uczniów klas I-III składają się z  dwóch części – edukacyjnej i rekreacyjnej.
 2. Każdy uczeń klas I-III ma do dyspozycji szafkę, w której może zostawiać swoje przybory szkolne.
 3. W pracowniach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się kąciki przyrody umożliwiające prowadzenie hodowli roślin i zwierząt.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i realizowane są w sali gimnastycznej oraz na boisku.
 5. Przy szkole działa świetlica przeznaczona w głównie dla uczniów klas I-III, w której opiekę nad dziećmi sprawuje instruktor GOKiB w Sicienku.
 6. W szkole organizowane są zajęcia rozwijające umiejętności oraz zainteresowania uczniów, jak i zajęcia dla uczniów przejawiających trudności w nauce.
 7. W ramach indywidualnego wsparcia uczniów w szkole odbywają się zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne.
 8. Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego.