Historia:
Najstarszy wpis w księdze inwentarzowej biblioteki pochodzi z 1946 roku. Pierwszym numerem została oznaczona książka Elizy Orzeszkowej „Ogniwa” wydana w Warszawie w 1930 roku. Została ona wykreślona z inwentarza w 1973 roku. Najstarsza książka w bibliotece szkolnej to Słowo o Grunwaldzie Stanisława Łempickiego wydana w Bydgoszczy w 1945 roku oznaczona numerem inwentarzowym 41.

Czytelnicy:
Zgodnie z regulaminem biblioteki jej czytelnikami są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz studenci odbywający praktyki.

Lokal:
Biblioteka szkolna zajmuje pomieszczenie o powierzchni 64 m2. Składa się z miejsca do wypożyczanie książek oraz czytelni dla 24 uczniów. Można tu czytać książki, korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz odrobić lekcje.

Księgozbiór:
Księgozbiór biblioteki liczy ok. 8 tysięcy woluminów. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Najbardziej popularne pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży eksponowane są na regałach. Księgozbiór podręczny składa się z różnorodnych wydawnictw informacyjnych - encyklopedii ogólnych, przedmiotowych, leksykonów oraz słowników językowych i przedmiotowych. Uczniowie chętnie korzystają z barwnie ilustrowanych encyklopedii dla dzieci i młodzieży. Na półkach księgozbioru podręcznego znajdziemy także starannie wydane wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy.


  Regulamin biblioteki szkolnej
  Regulamin wypożyczania podręczników

 


  Książki polecane do głośnego czytania dzieciom