WAŻNE:
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2017 roku funkcjonuje nowa nazwa szkoły i nowy numer rachunku bankowego:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku,
ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko
Numer rachunku bankowego: 24 8142 0007 0110 4868 2000 0003

Od 01.09.2017r. obowiązuje nowy Regulamin Stołówki Szkolnej.
Płatność za posiłki szkolne i przedszkolne będzie rozliczana za miesiąc z dołu.
Nieobecności na obiedzie należy zgłaszać dzień wcześniej.
Plan lekcji I semestr (z 04.11.2019r.)

Terminarz zebrań z rodzicami 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Wniosek o wydanie opinii o uczniu


Lista dzieci przyjętych w postepowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego (2019/2020) - II tura

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w postepowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.


BEZPIECZNA SZKOŁA
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
 Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z dokumentem pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.
Jednocześnie informujemy, że każda osoba mająca podejrzenie występowania na terenie szkoły zagrożenia bezpieczeństwa uczniów zobowiązana jest poinformować odpowiedniego pracownika szkoły (nauczyciela/wychowawcę/pedagoga/dyrektora).
Przypominamy również, że w naszej szkole już od wielu lat funkcjonuje czerwona anonimowa skrzynka na sygnały, która znajduje się przy wejściu do gabinetu pedagoga szkolnego.

Wszystkie materiały znajdują się na stronie www:
bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkolaW trosce o bezpieczeństwo uczniów
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Sicienku
wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły:
 


1. Każda osoba, która nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą trzecią. Osoba trzecia nie wchodzi na jej teren bez ważnego powodu.

• Każda osoba trzecia wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do wpisania się w prowadzonym przez szkołę „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”, znajdującym się w sekretariacie szkoły. Zasady dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

• Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie prawni planowo przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, którzy po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren placówki.

2. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dzieci ze szkoły w godzinach wcześniejszych, niż przewiduje plan lekcji wpisują ten fakt tak jak to obowiązywało dotychczas w „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”.WYNIKI REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego (2019/2020)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przdszkola

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w r.szk. 2019/2020


NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SICIENKO
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 18 lutego 2019 roku.

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2019/2020 – w terminie do 15 lutego 2019 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy także dzieci sześcioletnich, zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Na stronie www.sicienko.pl zostały zamieszczone informacje o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.
Dokumenty do pobrania:
• Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola,
• Harmonogram rekrutacji,
• Kryteria rekrutacji,
znajdują się na stronie:www.sicienko.pl

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:
• Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
• Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
• Harmonogram rekrutacji,
• Kryteria rekrutacji,
znajdują się na stronie:www.sicienko.pl

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.
Informacja o naborze na rok szkolny 2019/2020Drodzy rodzice!
Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami, w naszej szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
-zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
-zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych,
-zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
-zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
-nauczania indywidualnego,
-porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego,
-warsztatów profilaktycznych.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
-z niepełnosprawności,
-z niedostosowania społecznego,
-z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
-z zaburzeń zachowania lub emocji,
-ze szczególnych uzdolnień,
-ze specyficznych trudności w uczeniu się,
-z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
-z choroby przewlekłej,
-z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
-z niepowodzeń edukacyjnych,
-z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
-z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.


REGULAMIN ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOLista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w Sicienku na rok szkolny 2018/2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i I klasy
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku na rok szkolny 2018/2019Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - ulotka informacyjna Kuratorium Oświaty


Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego - wprowadzone przez MEN od 1 września 2015r.

Szkoła przyjazna dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną


Regulamin świetlicy Zespołu Szkół w Sicienku

Oświadczenie o uczestnictwie w zajęcia religii


  Regulamin stołówki szkolnej
  Stawki za posiłki (od 01.092019r.)
  Jadłospis 20-24.01.2020

DOWOZY DO SZKOŁY 2019/2020:
  1. Wniosek o dowozy.
  2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych.
  4. Regulamin dowozów.

UBEZPIECZENIA 2019/2020:
  1. Tabela świadczeń - 2019/2020.
  2. Ogólne warunki ubezpieczenia.
  3. Sposoby zgłaszania zdarzeń.
  4. Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody.
  5. Druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.