Ósmoklasiści, już za kilka dni egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej. Pamiętajcie o obowiązku przestrzegania wytycznych Ministerstwa edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Wśród wytycznych, których wdrożenie jest obligatoryjne, są przede wszystkim wszystkie zasady dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.,
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku,
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Link do dokumentu:
Wytyczne MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów zewnętrznych