W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku obowiązuje zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut. Zgodnie z § 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą prowadzić lekcje od 30 do 60 minut. 

W skład jednostki lekcyjnej wchodzi ok. 30 minut zajęć dydaktycznych oraz ok. 15 minut czynności organizacyjno-porządkowych (sprawdzanie obecności oraz poprawności wykonania zadań domowych, odpowiedzi na pytania uczniów, czasami kilkukrotne podczas jednych zajęć wpuszczanie na lekcję uczniów, którzy doświadczają problemów z jakością łącza internetowego, powtarzanie dla spóźniających się informacji z początkowej fazy lekcji, itp.). 

Podczas zajęć zdalnych nauczyciele uwzględniają w swojej pracy potrzeby edukacyjne każdej klasy, specyfikę nauczanego przedmiotu oraz poziom trudności omawianego zagadnienia. Nauczyciele pracują z uczniami stawiając na różnorodność i atrakcyjność form i metod nauczania. Wykorzystują m.in. metodę projektu (wprowadzają uczniów w temat zajęć, następnie uczniowie samodzielnie wykonują dany projekt), gry dydaktyczne, przygotowują atrakcyjne wizualnie prezentacje oraz zabawy on-line. Uczniowie w każdej chwili mogą kontaktować się z nauczycielem, konsultować swoje pomysły, pytać jeśli mają wątpliwości.

Odsyłacze do dokumentów:

Komunika MEN z 27.10.2020r. w sprawie edukacji zdalnej

Rozporządzenie MEN 20.03.2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19