Informujemy, iż wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w łącznej kwocie 5.000 zł (4.000zł dotacji i 1.000zł wkładu własnego z budżetu Gminy Sicienko).

Prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek. Swoje propozycje tytułów prosimy przesłać w terminie do 23 listopada poprzez dziennik elektroniczny do p. Małgorzaty Karkowskiej. Uczniowie mogą również zgłaszać pomysły bezpośrednio do p. Karkowskiej.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników.

Zgodnie z warunkami programu lista zostanie skonsultowana z przedstawicielami Gminnej Biblioteki Publicznej i przedstawiona do zaopiniowania przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.