Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce Finanse Gminy – Sprawozdania finansowe – Jednostki obsługiwane.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce Finanse Gminy – Sprawozdania finansowe.

 

Bezpieczna szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z dokumentem pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.
Jednocześnie informujemy, że każda osoba mająca podejrzenie występowania na terenie szkoły zagrożenia bezpieczeństwa uczniów zobowiązana jest poinformować odpowiedniego pracownika szkoły (nauczyciela/wychowawcę/pedagoga/dyrektora).
Przypominamy również, że w naszej szkole już od wielu lat funkcjonuje czerwona anonimowa skrzynka na sygnały, która znajduje się przy wejściu do gabinetu pedagoga szkolnego.
Wszystkie materiały znajdują się na stronie www: bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola

Zasady przebywania na terenie szkoły

W trosce o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły:

1. Każda osoba, która nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą trzecią. Osoba trzecia nie wchodzi na jej teren bez ważnego powodu.

• Każda osoba trzecia wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do wpisania się w prowadzonym przez szkołę „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”, znajdującym się w sekretariacie szkoły. Zasady dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

• Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie prawni planowo przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, którzy po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren placówki.

2. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dzieci ze szkoły w godzinach wcześniejszych, niż przewiduje plan lekcji wpisują ten fakt tak jak to obowiązywało dotychczas w „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”.

Organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Drodzy rodzice!
Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami, w naszej szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
– zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych,
– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
– zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
– nauczania indywidualnego,
– porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego,
– warsztatów profilaktycznych.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
– z niepełnosprawności,
– z niedostosowania społecznego,
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– z zaburzeń zachowania lub emocji,
– ze szczególnych uzdolnień,
– ze specyficznych trudności w uczeniu się,
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
– z choroby przewlekłej,
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– z niepowodzeń edukacyjnych,
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

Szkoła przyjazna dzieciom 
rozpoczynającym edukację szkolną

  1. Wszystkie pracownie edukacji wczesnoszkolnej, w których odbywają się zajęcia dla uczniów klas I-III składają się z  dwóch części – edukacyjnej i rekreacyjnej.
  2. Każdy uczeń klas I-III ma do dyspozycji szafkę, w której może zostawiać swoje przybory szkolne.
  3. W pracowniach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się kąciki przyrody umożliwiające prowadzenie hodowli roślin i zwierząt.
  4. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w sali gimnastycznej oraz na boisku.
  5. Przy placówce działa świetlica przeznaczona dla uczniów klas I-III.
  6. W szkole organizowane są zajęcia rozwijające umiejętności oraz zainteresowania uczniów, jak i zajęcia dla uczniów przejawiających trudności w nauce.
  7. W ramach indywidualnego wsparcia uczniów w szkole odbywają się zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne.
  8. Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego.