Fundusz socjalny, pożyczki, zapomogi, regulaminy i druki do pobrania

Regulaminy i druki

Fundusz Zdrowotny – oświadczenie RODO do wniosku o zasiłek
Regulamin ZFŚS (od 2021 r.)
Procedura składania wniosków o pożyczkę ze środków SFŚS
Regulamin korzystania ze środków SFŚS
Tabela wysokości przyznawanego świadczenia
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (od 2021 r.)
Pożyczka mieszkaniowa – wniosek i umowa (od 2020r.)

Terminy składania wniosków zapomogę socjalną

„Wnioski o zapomogę socjalną składamy dwa razy w roku:
1.  do 31 maja
2. do 31 października”.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

  • osobiście w siedzibie Szkoły, ul. Bydgoska 8, Sicienko, od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy sekretariatu,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sp.sicienko@sicienko.pl,
  • faksem na nr (52) 58 70 569,
  • pisemnie na adres:
    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
    ul. Bydgoska 8
    86-014 Sicienko

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).