Wizja i misja 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

Wizja szkoły

 • Szkoła jako wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Szkoła umożliwiająca uczniom wszechstronny rozwój, kształcąca potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarzająca warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
 • Szkoła, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
 • Szkoła, której kadrę tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Szkoła znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 • Szkoła aktywnie włączająca się do działań na rzecz społeczności lokalnej.
 • Szkoła współpracująca z innymi placówkami w gminie i poza nią.
 • Szkoła, której uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu, są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

Misja szkoły

 • Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im dokonać wyboru drogi dalszego kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości uczniów oraz wiary we własne możliwości.
 • Ukierunkowanie na dobro uczniów i ich potrzeby, rozwijanie zdolności i zainteresowań.
 • Podnoszenie efektywności uczenia.
 • Doskonalenie procesu lekcyjnego poprzez wprowadzenie metod aktywizujących i innowacji pedagogicznych.
 • Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Stworzenie działań wychowawczych, aby szkoła była bezpieczna i przyjazna.
 • Zapewnienie opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i socjalnych.
 • Kształtowanie samodzielności, samorządności i zasad demokracji.

Historia Szkoły

Ze starych kronik…

„Budynek szkolny zbudowany został w roku 1912, przeznaczony wyłącznie dla dzieci niemieckich, a dzieci polskie musiały uczęszczać do szkoły w Dąbrówce Nowej, względnie do Zawady. Gmach szkolny składa się z jednej izby szkolnej i sześciopokojowego mieszkania dla nauczyciela.
Prócz tego są jeszcze zabudowania gospodarcze: stodoła, chlew i stajnia.
Do szkoły należy też sad owocowy, ogród warzywny i pole orne wielkości 2,5 ha” – tak zaczyna się pierwsza kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Sicienku.

Od 1920 roku do rozpoczęcia II Wojny Światowej budynek położony przy obecnej ulicy Nakielskiej służył dzieciom polskim. W czasie okupacji uległ zniszczeniu, mimo to jeszcze w 1945 roku zapełnił się uczniami. W kronice szkolnej zanotowano: „Brak ogrodzenia przy zabudowaniu szkolnym. W piwnicy brak 26 szyb i dreny są zanieczyszczone, co tamuje odpływ wody i powoduje, że woda w piwnicach podnosi się do 0,5 m”. W 1947 roku został naprawiony dach na budynku szkolnym i pomieszczeniu gospodarczym. Wyremontowano także klasę szkolną, korytarz i dwa pokoje nauczyciela. W 1950 roku odnowiono na koszt Prezydium Gminnej Rady Narodowej izbę szkolną.

W związku z decyzją Wydziału Oświaty o utworzeniu klasy piątej, dnia 5 sierpnia 1952 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem drugiej izby lekcyjnej. Na ten cel przeznaczono największy pokój mieszkania nauczyciela, do którego prowadziło osobne wejście od strony wschodniej budynku.

W 1958 roku ustawiono „nowe opłotkowanie dziedzińca szkolnego od strony drogi”. W tym też roku, w związku z decyzją o utworzeniu klasy VI, kierownik szkoły – Konrad Mazurek – wystąpił z wnioskiem do Gminnej Rady Narodowej o przyznanie sali zastępczej. Zajęcia szkolne miałyby odbywać się w świetlicy gromadzkiej. Pomysł ten nie znalazł jednak akceptacji ze strony władz z powodu bliskiego sąsiedztwa gospody i ubojni. W związku z tym „dokonano podziału sali szkolnej ścianą z miękkich płyt pilśniowych”. W ten sposób „uzyskano pomieszczenie dla dwóch kompletów uczących się jednocześnie”. Zmiany te jednak okazały się niewystarczające. Budynek szkolny nie był w stanie pomieścić zwiększającej się liczby uczniów.

W lutym 1961 roku w budynku szkolnym zabłysnęły pierwsze żarówki. Postanowiono rozpocząć budowę nowej szkoły. W jednej z Bydgoskich gazet z dnia 7 stycznia 1965 roku czytamy: „ W br. zamierza się budować w Sicienku – w ramach czynu społecznego – Wiejski Dom Kultury. Tymczasem szkoła jest tu bardziej potrzebna. W najbliższych dniach mieszkańcy powołają społeczny komitet budowy szkoły. Tej inicjatywie przychylny jest Wydział Oświaty.”

16 stycznia 1965 roku na zebraniu wiejskim z inicjatywy Konrada Mazurka – kierownika szkoły – zawiązano Komitet Budowy Szkoły. W trzy lata później „nadchodzą kolejką wąskotorową i ciągnikami rolniczymi dostawy materiałów budowlanych jak cegła, gazobeton, itp.” 21 maja 1968 roku rozpoczęto kopanie fundamentów. Budową kierował Konrad Gil z Mroczy. W pracach pomagają żołnierze z Jednostki Wojskowej 1386 w Bydgoszczy pod dowództwem kapitana Maroszka. 25 października 1968 roku zakończono zalewanie stropu nad parterem budynku. W bydgoskiej prasie znajdujemy notatkę na ten temat: „Dobiega końca układanie stropu na budowie nowej szkoły w Sicienku. W piętrowym budynku znajdzie pomieszczenie: osiem izb lekcyjnych oraz gabinety specjalistyczne i pracownie. Koszt budowy – 2,8 mln zł. 50% to czyn społeczny mieszkańców Sicienka”. Nauka nadal odbywa się w budynku przy obecnej ulicy Nakielskiej w 5 ciasnych izbach lekcyjnych.

22 lipca 1972r. nowy budynek szkoły przy ulicy Bydgoskiej został oddany do użytku. W październiku uczniowie, nauczyciele i rodzice wybetonowali chodniki, w grudniu ogrodzono teren szkoły.

10 grudnia 1973 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jurija Gagarina. „Wydział Oświaty przydzielił szkole tutejszej 1 piłkę dętą w miejsce starej, zepsutej i wycofanej już z użytku.”

Kalendarium

 1912

 Powstanie budynku szkoły niemieckiej przy obecnej ul. Nakielskiej.

 1920

 Rozpoczęcie nauczania w języku polskim.

 1939-1945

 Zawieszenie działalności placówki.

 21 lutego 1945

 Rozpoczęcie nauki w szkole przez dzieci z Sicienka, Zawady, Dąbrówki i Wojnowa.

 1945-1951

 Szkoła w liczbach: klas I-IV – około 30 dzieci.

 1952

 Utworzenie klasy V.

 21 maja 1969

 Rozpoczęcie budowy szkoły przy obecnej ulicy Bydgoskiej.

 22 lipca 1972

 Oddanie do użytku nowego budynku szkoły.

 1973-2002

 Juri Gagarin patronem szkoły.

 1983

 Początek rozbudowy placówki.

 1999

 Powstanie sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum.

 2002

 Powołanie Zespołu Szkół w Sicienku.

 10 lutego 2012

 Nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sicienku imienia Mikołaja Kopernika.

 1 września 2017

 Likwidacja gimnazjum. W budynku funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika.

KADRA

Pani Justyna Nowakowska – dyrektor szkoły
Oddziały przedszkolne
Pani Aleksandra Szopińska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy OP3 „Gwiazdki”
Pani Anna Karolczyk – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy OP1 „Słoneczka”
Pani Natalia Kluczyńska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy OP2 ” „Promyczki”
Pani Agnieszka Otrębska – wychowanie przedszkolne
Szkoła Podstawowa
Pani Ilona Biegańska – religia, przyroda
Pan Mariusz Gałaj – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IV
Pani Justyna Gonciarz – język polski, wychowawca klasy VII
Pani Maria Grzelczak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca klasy III
Pani Agata Jastrzębska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
Pani Małgorzata Karkowska – historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka, technika, wychowawca klasy V
Pani Małgorzata Kosek – język niemiecki
Pani Monika Noińska-Swiniarska – biologia, chemia, geografia, wychowawca klasy VIII
Pani Iwona Pinkowska – matematyka, fizyka
Pani Małgorzata Szymczak – język angielski
Pani Teresa Syrocka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Pan Norbert Świerblewski – wych. fizyczne, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI
Pedagog
Pani Agnieszka Miękczyńska
Logopeda
Pani Agnieszka Miękczyńska
Biblioteka
Pani Małgorzata Karkowska
Psycholog
Pani Paulina Posert
Pielęgniarka
Pani Lilla Adamczyk