Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywanej pracy):

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko

 • Wymiar czasu pracy: cały etat.
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na nieokreślony.
 • Określenie stanowiska: referent.
 • Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania:

 1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. Posiada obywatelstwo polskie,
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i inne.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię,
 6. Posiada odpowiednie kwalifikacje,
 7. Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną- lub ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe,
 8. Posiada co najmniej 5 – letni staż pracy lub 3 lata wykonywała pracę o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 9. Posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku referenta.
 • Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • Znajomość pracy i procedury biurowej;
 • Znajomość struktury organizacyjnej szkoły;
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlook;
 • Umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej;
 • Śledzenie zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty oraz prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych;
 • Chętny udział w doskonaleniu zawodowym;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • inicjatywa;
 • zdyscyplinowanie;
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 • Odporność na trudne sytuacje zawodowe.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:
 • Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania;
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział (obieg) i przechowywanie korespondencji urzędowej w tym także elektronicznej – wysyłanie i doręczanie pism (wychodzenie na pocztę);
 • Obsługiwanie telefonu i urządzeń biurowych, zamawianie i przyjmowanie rozmów,
 • Bieżące załatwianie wszystkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców min. przygotowanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń;
 • Sporządzanie pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi normatywami;
 • Gromadzenie pism i dokumentów w segregatorach i teczkach, grupowanie i ewidencjonowanie ich zgodnie z obowiązującą dekretacją i symboliką, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz właściwe przechowywanie i udostępnianie ich;
 • Zamawianie i rozdysponowywanie druków szkolnych;
 • Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;
 • Ewidencjonowanie i należyte zabezpieczanie świadectw szkolnych, druków ścisłego zarachowania oraz korespondencji poufnej;
 • Wydawanie odpisów świadectw szkolnych (duplikatów), sporządzanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów;
 • Prowadzenie księgi ewidencji uczniów, księgi dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego, organizacją pracy szkoły, organizacją egzaminu zewnętrznego;
 • Obsługa programów Vulcan;
 • Obsługa programu Outlook;
 • Prowadzenie rejestru faktur;
 • Prowadzenie rejestru zleceń do zakupów;
 • Obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
 • Prowadzenie archiwum zakładowego;
 • Współpraca z Referatem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienku;
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły;
 • Opracowanie (opisanie) faktur i innych dokumentów płatniczych stanowiących podstawę do realizacji z budżetu poprzez zaopatrywanie dochodów księgowych wymaganymi klauzulami (pieczecie, podpisy);
 • Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych;
 • Dokonywanie zakupów;
 • Sporządzanie informacji PFRON;
 • Sporządzanie wykazu pracowników do listy płac do 20-tego każdego miesiąca;
 • Odpowiedzialność za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością GUS i inne;
 • Przed wymeldowaniem dziecka ze szkoły uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z majątkiem szkoły, biblioteki, czy uregulowanie dożywiania, o ile z niego korzystało;
 • Prowadzenie rejestru absencji i ewidencji czasu pracy pracowników;
 • Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły;
 • Prowadzenie rejestru wypadków;
 • Zaopatrzenie szkoły w druki, materiały biurowe i inne;
 • Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad dożywianiem w placówce;
 • Prowadzenie spraw dotyczących dożywiania uczniów w szkole;
 • Planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze. Dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe;
 • Przy wykonywaniu obowiązków stosowanie ściśle zasad ujętych w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo – księgowej (w tym odpłatność za dożywianie), prowadzenie polityki rozeznania cenowego;
 • Prowadzenie ewidencji magazynowej art. spożywczych – magazynu stołówki szkolnej i oddziału przedszkolnego;
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej i ewidencji osobistego wyposażenia pracowników w odzież ochronną;
 • Prowadzenie rejestrów umów;
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Przygotowywanie pism okólnych, decyzji administracyjnych i projektów zarządzeń;
 • Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:
 • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, obsługa kadrowa pracowników;
 • prowadzenie akt osobowych i archiwizacja;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań, przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.;
 • Wypełnianie innych obowiązków i czynności wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji na polecenie Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
 • Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje (np. specjalistyczne kursy, szkolenia) będą atutem.
 • Warunki pracy:
 • Cały etat (40 godzin tygodniowo),
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony).
 • Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w pomieszczeniu biurowym w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. Pomieszczenie pracy jest oświetlone światłem dziennym i elektrycznym. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone numerem telefonu i własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta;
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 9. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy);
 10. Inne: kserokopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.;
 11. Referencje, jeśli takie posiada.
 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
 2. Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”,
 3. Dokumenty powinny być złożone do 5 września 2022 r.,
 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku;
 5. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku po terminie nie będą rozpatrywane
 6. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną,
 7. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane,
 8. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Dalszy tok postępowanie:

Nabór przeprowadzi, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, Komisja konkursowa, w dwóch etapach:

 • I etap obejmuje formalną analizę dokumentów,
 • II etap stanowi merytoryczną ocenę kandydatów, może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu naboru.

Przed przystąpieniem do etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata, należy przedłożyć komisji do wglądu oryginały dokumentów, które zostały złożone w formie kserokopii oraz okazać dowód tożsamości.

Umowę o pracę zawiera się na czas określony (do 6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Zastrzega się prawo zakończenie otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie
w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku http://szkola-sicienko.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 5870569

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko, tel. 52 587 05 69,

e-mail: sp.sicienko@sicienko.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) Agnieszka Sikora,
adres e-mail: iod_spsicienko@rodo.pl

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

mgr Beata Szczęśniak

Sicienko, 24 sierpnia 2022 r.