Rok szkolny 2021/2022

PLAN LEKCJI

http://szkola-sicienko.pl/wp-content/uploads/2021/10/plan_lekcji_2021_2022.pdf

Szanowni Państwo,

Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania wszystkie szkolne sprawy będą załatwianie za pomocą: dziennika elektronicznego, kontaktów telefonicznych lub mailowych. Dokumenty wymagające dostarczenia prosimy przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub poprzez umieszczenie dokumentu w skrzynce na listy znajdującej się przy wejściu do szkoły.
Kontakt z nauczycielami, również w ramach ich comiesięcznych dyżurów, jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się (np. poprzez dziennik elektroniczny).

GRAFIK KONSULTACJI NAUCZYCIELSKICH 

Grafik – konsultacje nauczycielskie 2021/2022 semestr II

PROCEDURY

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku od 1 września 2020r.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 – aktualizacja

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Scienku


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Godziny lekcyjne

1 lekcja8.159.00
2 lekcja9.109.55
3 lekcja10.0510.50
4 lekcja11.0011.45
5 lekcja12.0012.45
6 lekcja13.0013.45
7 lekcja13.5014.35
8 lekcja14.4015.25

Oddział Przedszkolny

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu nie ulega zmianie i trwać będzie 
w godzinach 8:00 -13:00. Ten czas jest bezpłatny.
Czas pracy przedszkola nie ulega zmianie.  Przedszkole jest czynne od 6:00-17:00.

O zmianach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły i poprzez e – dziennik.

BEZPIECZNA SZKOŁA

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z dokumentem pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Jednocześnie informujemy, że każda osoba mająca podejrzenie występowania na terenie szkoły zagrożenia bezpieczeństwa uczniów zobowiązana jest poinformować odpowiedniego pracownika szkoły (nauczyciela/wychowawcę/pedagoga/dyrektora).


Przypominamy również, że w naszej szkole już od wielu lat funkcjonuje czerwona anonimowa skrzynka na sygnały, która znajduje się przy wejściu do gabinetu pedagoga szkolnego.
Wszystkie materiały znajdują się na stronie www: bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

W trosce o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły:

1. Każda osoba, która nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą trzecią. Osoba trzecia nie wchodzi na jej teren bez ważnego powodu.

• Każda osoba trzecia wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do wpisania się w prowadzonym przez szkołę „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”, znajdującym się w sekretariacie szkoły. Zasady dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

2. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dzieci ze szkoły w godzinach wcześniejszych, niż przewiduje plan lekcji wpisują ten fakt tak jak to obowiązywało dotychczas w „Rejestrze wejścia i wyjścia na teren szkoły”.

ORGANIZACJI I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami, w naszej szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
– zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych,
– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
– zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
– nauczania indywidualnego,
– porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego,
– warsztatów profilaktycznych.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
– z niepełnosprawności,
– z niedostosowania społecznego,
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– z zaburzeń zachowania lub emocji,
– ze szczególnych uzdolnień,
– ze specyficznych trudności w uczeniu się,
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
– z choroby przewlekłej,
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– z niepowodzeń edukacyjnych,
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECIOM 
ROZPOCZYNAJĄCYM EDUKACJĘ SZKOLNĄ

  1. Wszystkie pracownie edukacji wczesnoszkolnej, w których odbywają się zajęcia dla uczniów klas I-III składają się z  dwóch części – edukacyjnej i rekreacyjnej.
  2. Każdy uczeń klas I-III ma do dyspozycji szafkę, w której może zostawiać swoje przybory szkolne.
  3. W pracowniach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się kąciki przyrody umożliwiające prowadzenie hodowli roślin i zwierząt.
  4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i realizowane są w sali gimnastycznej oraz na boisku.
  5. Przy placówce działa świetlica przeznaczona dla uczniów klas I-III, w której opiekę nad dziećmi sprawuje instruktor GOK.
  6. W szkole organizowane są zajęcia rozwijające umiejętności oraz zainteresowania uczniów, jak i zajęcia dla uczniów przejawiających trudności w nauce.
  7. W ramach indywidualnego wsparcia uczniów w szkole odbywają się zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne.
  8. Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego.