Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: WOŹNY

  1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywanej pracy):

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko

  1. Wymiar czasu pracy: cały etat.
  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na nieokreślony.
  3. Określenie stanowiska: woźny
  4. Zakres czynności wynikający ze stanowiska:

1) Dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych całego obiektu szkolnego i przedszkolnego przy współpracy ze specjalista ds. BHP.

2) Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu szkoły i przedszkola.

3) Dozór nad instalacją grzewczą szkoły i przedszkola.

4) Wykonywanie drobnych prac remontowych w pomieszczeniach szkolnych i przedszkola oraz na terenie przyległym.

5) Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych szkoły i przedszkola oraz wokół budynku szkolnego i przedszkolnego.

6) Dbanie o sprawność instalacji wodno- kanalizacyjnej w ramach możliwości technicznych, a zwłaszcza o szczelność kranów i spłuczek oraz drożność kanalizacji szkoły i przedszkola.

7) Dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp i innych odbiorników prądu w szkole i przedszkolu.

8) Dokonywanie napraw i wymiany zamków w szkole i przedszkolu.

9) Przeprowadzanie naprawy i konserwacji sprzętu i mebli szkolnych i sprzętu sportowego w szkole i przedszkolu.

10) Dokonywanie drobnych napraw stolarki okiennej w szkole i przedszkolu.

11) Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych w szkole i przedszkolu.

12) Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń w szkole i przedszkolu.

13) Dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.

14) Wykonywanie drobnych naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien w szkole i przedszkolu.

15) Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

17) Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi w szkole i przedszkolu.

18) W czasie ferii zimowych, wakacji oraz w czasie remontów szkoły, zabezpiecza mienie szkolne i prowadzi nadzór nad prowadzonymi remontami.

19) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, a wynikających z funkcjonowania szkoły.

20) Zgłaszanie dyrektorowi szkoły obecności osób obcych, zagrażających bezpieczeństwu uczniów czy zachowujących się podejrzanie w pobliżu szkoły.

21) W okresie zimowym dbanie o drożność wjazdu i wejścia głównego do szkoły i przedszkola.

22) Terminowe wykonywanie zadań.

23) usuwanie wszelkich zagrożeń i nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły,

24) Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków,

25) Przestrzeganie dyscypliny pracy.

Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę.

Rozstrzygnięcie  naboru na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT

Wybrany kandydat:Dorota Mazur, Murucin
Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono w/w osobę, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku referenta w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
Stanowisko:Referent
Miejsce pracy:Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT

  1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywanej pracy):

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko

  • Wymiar czasu pracy: cały etat.
  • Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na nieokreślony.
  • Określenie stanowiska: referent.
  • Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania:

  1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  2. Posiada obywatelstwo polskie,
  3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i inne.
  5. Posiada nieposzlakowaną opinię,
  6. Posiada odpowiednie kwalifikacje,
  7. Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną- lub ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe,
  8. Posiada co najmniej 5 – letni staż pracy lub 3 lata wykonywała pracę o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
  9. Posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku referenta.
  • Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • Znajomość pracy i procedury biurowej;
  • Znajomość struktury organizacyjnej szkoły;
  • Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlook;
  • Umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej;
  • Śledzenie zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty oraz prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych;
  • Chętny udział w doskonaleniu zawodowym;
  • kreatywność;
  • komunikatywność;
  • inicjatywa;
  • zdyscyplinowanie;
  • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
  • Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
  • Odporność na trudne sytuacje zawodowe.
  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:
  • Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania;
  • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział (obieg) i przechowywanie korespondencji urzędowej w tym także elektronicznej – wysyłanie i doręczanie pism (wychodzenie na pocztę);
  • Obsługiwanie telefonu i urządzeń biurowych, zamawianie i przyjmowanie rozmów,
  • Bieżące załatwianie wszystkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców min. przygotowanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń;
  • Sporządzanie pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi normatywami;
  • Gromadzenie pism i dokumentów w segregatorach i teczkach, grupowanie i ewidencjonowanie ich zgodnie z obowiązującą dekretacją i symboliką, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz właściwe przechowywanie i udostępnianie ich;
  • Zamawianie i rozdysponowywanie druków szkolnych;
  • Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;
  • Ewidencjonowanie i należyte zabezpieczanie świadectw szkolnych, druków ścisłego zarachowania oraz korespondencji poufnej;
  • Wydawanie odpisów świadectw szkolnych (duplikatów), sporządzanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów;
  • Prowadzenie księgi ewidencji uczniów, księgi dzieci;
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego, organizacją pracy szkoły, organizacją egzaminu zewnętrznego;
  • Obsługa programów Vulcan;
  • Obsługa programu Outlook;
  • Prowadzenie rejestru faktur;
  • Prowadzenie rejestru zleceń do zakupów;
  • Obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
  • Prowadzenie archiwum zakładowego;
  • Współpraca z Referatem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienku;
  • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły;
  • Opracowanie (opisanie) faktur i innych dokumentów płatniczych stanowiących podstawę do realizacji z budżetu poprzez zaopatrywanie dochodów księgowych wymaganymi klauzulami (pieczecie, podpisy);
  • Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych;
  • Dokonywanie zakupów;
  • Sporządzanie informacji PFRON;
  • Sporządzanie wykazu pracowników do listy płac do 20-tego każdego miesiąca;
  • Odpowiedzialność za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością GUS i inne;
  • Przed wymeldowaniem dziecka ze szkoły uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z majątkiem szkoły, biblioteki, czy uregulowanie dożywiania, o ile z niego korzystało;
  • Prowadzenie rejestru absencji i ewidencji czasu pracy pracowników;
  • Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły;
  • Prowadzenie rejestru wypadków;
  • Zaopatrzenie szkoły w druki, materiały biurowe i inne;
  • Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad dożywianiem w placówce;
  • Prowadzenie spraw dotyczących dożywiania uczniów w szkole;
  • Planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze. Dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe;
  • Przy wykonywaniu obowiązków stosowanie ściśle zasad ujętych w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo – księgowej (w tym odpłatność za dożywianie), prowadzenie polityki rozeznania cenowego;
  • Prowadzenie ewidencji magazynowej art. spożywczych – magazynu stołówki szkolnej i oddziału przedszkolnego;
  • Prowadzenie gospodarki materiałowej i ewidencji osobistego wyposażenia pracowników w odzież ochronną;
  • Prowadzenie rejestrów umów;
  • Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
  • Przygotowywanie pism okólnych, decyzji administracyjnych i projektów zarządzeń;
  • Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:
  • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, obsługa kadrowa pracowników;
  • prowadzenie akt osobowych i archiwizacja;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań, przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.;
  • Wypełnianie innych obowiązków i czynności wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji na polecenie Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
  • Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje (np. specjalistyczne kursy, szkolenia) będą atutem.
  • Warunki pracy:
  • Cały etat (40 godzin tygodniowo),
  • Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony).
  • Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku.
  • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w pomieszczeniu biurowym w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. Pomieszczenie pracy jest oświetlone światłem dziennym i elektrycznym. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:
  2. CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone numerem telefonu i własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta;
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  9. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy);
  10. Inne: kserokopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.;
  11. Referencje, jeśli takie posiada.
  1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
  2. Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”,
  3. Dokumenty powinny być złożone do 5 września 2022 r.,
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku;
  5. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku po terminie nie będą rozpatrywane
  6. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną,
  7. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane,
  8. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
  1. Dalszy tok postępowanie:

Nabór przeprowadzi, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, Komisja konkursowa, w dwóch etapach:

  • I etap obejmuje formalną analizę dokumentów,
  • II etap stanowi merytoryczną ocenę kandydatów, może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu naboru.

Przed przystąpieniem do etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata, należy przedłożyć komisji do wglądu oryginały dokumentów, które zostały złożone w formie kserokopii oraz okazać dowód tożsamości.

Umowę o pracę zawiera się na czas określony (do 6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Zastrzega się prawo zakończenie otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie
w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku http://szkola-sicienko.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 5870569

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko, tel. 52 587 05 69,

e-mail: sp.sicienko@sicienko.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) Agnieszka Sikora,
adres e-mail: iod_spsicienko@rodo.pl

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

mgr Beata Szczęśniak

Sicienko, 24 sierpnia 2022 r.

Nierozstrzygnięcie  naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta pozostaje nierozstrzygnięty.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny nie rekomendowała kandydata. Nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

mgr Beata Szczęśniak

Sicienko, 24 sierpnia 2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT

  1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywanej pracy):

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko

  1. Wymiar czasu pracy: cały etat.
  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na nieokreślony.
  3. Określenie stanowiska: referent.
  4. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania:

  1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
  2. Posiada obywatelstwo polskie,
  3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i inne. 
  5. Posiada nieposzlakowaną opinię,
  6. Posiada odpowiednie kwalifikacje,
  7. Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną- lub ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe,
  8. Posiada co najmniej 5 – letni staż pracy,
  9. Posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku referenta.
  1. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:
  1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  2. Znajomość pracy i procedury biurowej;
  3. Znajomość struktury organizacyjnej szkoły;
  4. Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlook;
  5. Umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej;
  6. Śledzenie zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty oraz prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych;
  7. Chętny udział w doskonaleniu zawodowym;
  8. kreatywność;
  9. komunikatywność;
  10. inicjatywa;
  11. zdyscyplinowanie;
  12. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
  13. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
  14. Odporność na trudne sytuacje zawodowe.
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:
  1. Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania;
  2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział (obieg) i przechowywanie korespondencji urzędowej w tym także elektronicznej – wysyłanie i doręczanie pism (wychodzenie na pocztę);
  3. Obsługiwanie telefonu i urządzeń biurowych, zamawianie i przyjmowanie rozmów,
  4. Bieżące załatwianie wszystkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców min. przygotowanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń;
  5. Sporządzanie pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi normatywami;
  6. Gromadzenie pism i dokumentów w segregatorach i teczkach, grupowanie i ewidencjonowanie ich zgodnie z obowiązującą dekretacją i symboliką, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz właściwe przechowywanie i udostępnianie ich;
  7. Zamawianie i rozdysponowywanie druków szkolnych;
  8. Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;
  9. Ewidencjonowanie i należyte zabezpieczanie świadectw szkolnych, druków ścisłego zarachowania oraz korespondencji poufnej;
  10. Wydawanie odpisów świadectw szkolnych (duplikatów), sporządzanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów;
  11. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów, księgi dzieci;
  12. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego, organizacją pracy szkoły, organizacją egzaminu zewnętrznego;
  13. Obsługa programów Vulcan;
  14. Obsługa programu Outlook;
  15. Prowadzenie rejestru faktur;
  16. Prowadzenie rejestru zleceń do zakupów;
  17. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
  18. Prowadzenie archiwum zakładowego;
  19. Współpraca z Referatem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienku;
  20. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły;
  21. Opracowanie (opisanie) faktur i innych dokumentów płatniczych stanowiących podstawę do realizacji z budżetu poprzez zaopatrywanie dochodów księgowych wymaganymi klauzulami (pieczecie, podpisy);
  22. Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych;
  23. Dokonywanie zakupów;
  24. Sporządzanie informacji PFRON;
  25. Sporządzanie wykazu pracowników do listy płac do 20-tego każdego miesiąca;
  26. Odpowiedzialność za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością GUS i inne;
  27. Przed wymeldowaniem dziecka ze szkoły uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z majątkiem szkoły, biblioteki i wybranie pieniędzy z SKO, czy uregulowanie dożywiania, o ile z niego korzystało;
  28. Prowadzenie rejestru absencji i ewidencji czasu pracy pracowników;
  29. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły;
  30. Prowadzenie rejestru wypadków;
  31. Zaopatrzenie szkoły w druki, materiały biurowe i inne;
  32. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad dożywianiem w placówce;
  33. Prowadzenie spraw dotyczących dożywiania uczniów w szkole;
  34. Planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze. Dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe;
  35. Przy wykonywaniu obowiązków stosowanie ściśle zasad ujętych w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo – księgowej (w tym odpłatność za dożywianie), prowadzenie polityki rozeznania cenowego;
  36. Prowadzenie ewidencji magazynowej art. spożywczych – magazynu stołówki szkolnej i oddziału przedszkolnego;
  37. Prowadzenie gospodarki materiałowej i ewidencji osobistego wyposażenia pracowników w odzież ochronną;
  38. Prowadzenie rejestrów umów;
  39. Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
  40. Przygotowywanie pism okólnych, decyzji administracyjnych i projektów zarządzeń;
  41. Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:
  • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, obsługa kadrowa pracowników;
  • prowadzenie akt osobowych i archiwizacja;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań, przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.;
  1. Wypełnianie innych obowiązków i czynności wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji na polecenie Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
  1. Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje (np. specjalistyczne kursy, szkolenia) będą atutem.
  1. Warunki pracy:
  1. Cały etat (40 godzin tygodniowo),
  2. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony).
  3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku.
  4. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w pomieszczeniu biurowym w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. Pomieszczenie pracy jest oświetlone światłem dziennym i elektrycznym. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.
  5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:
  1. CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone numerem telefonu i własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta;
  7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy);
  9. Inne: kserokopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.;
  10. Referencje, jeśli takie posiada.
  1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
  1. Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”,
  2. Dokumenty powinny być złożone do 16 sierpnia 2022 r., 
  3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku;
  4. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku po terminie nie będą rozpatrywane
  5. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną,
  6. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane,
  7. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
  1. Dalszy tok postępowanie:

Nabór przeprowadzi, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, Komisja konkursowa, w dwóch etapach:

  • I etap obejmuje formalną analizę dokumentów,
  • II etap stanowi merytoryczną ocenę kandydatów, może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu naboru.

Przed przystąpieniem do etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata, należy przedłożyć komisji do wglądu oryginały dokumentów, które zostały złożone w formie kserokopii oraz okazać dowód tożsamości.

Umowę o pracę zawiera się na czas określony (do 6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Zastrzega się prawo zakończenie otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie
w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku http://szkola-sicienko.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 5870569

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko, tel. 52 587 05 69, 

e-mail: sp.sicienko@sicienko.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) Agnieszka Sikora,
adres e-mail: iod_spsicienko@rodo.pl 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

mgr Beata Szczęśniak

Sicienko, 29 lipca 2022 r.