Polityka informacyjna w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych

z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wersja: 10012020

Klauzula Informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych Monitoring

Administratorem Danych Osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko.
Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej sp.sicienko@sicienko.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Sikorą można skontaktować się poprzez adres e-mail: adres e-mail: iod_spsicienko@rodo.pl

Administrator przetwarza Państwa dane w celach:

 1. Wykonywania ustawowych obowiązków przetwarzamy dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
 2. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów jest zgoda, art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 3. Związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz c RODO;
 4. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 5. Przyszłego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Pastwa przez Administratora.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 •  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 
  •  prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych  
  •  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  •  prawo do przenoszenia danych 
 •  Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
  •  prawo dostępu do treści danych 
  •  prawo do sprostowania danych 
  •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 •  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
  •  prawo dostępu do treści danych 
  •  prawo do sprostowania danych 
  •  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na wskazany powyżej adreslub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe .

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.